Prijs per stuk

Spuitbus 2K autolak Spraymax 400ml

Spraymax
86680086
4015962854697
Prijs per stuk
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Meer
 • Specificaties

Spuitbus op kleur gemaakt.

 • MAATWERK !
 • Professionele spraymax kwaliteit.
 • Alleen voor uni kleuren  
 • Hoogglans
 • Inhoud 400 ml

Maatwerk !

Dit artikel dient vooraf te worden betaald !

(afhalen kan uiteraard maar uitsluitend bij betaling vooraf)

Spuitbus spraymax 2K autolak.

Deze SprayMax 2K spuitbus kan worden afgevuld met een 2K autolak in een uni-kleur. Na juist gebruik heeft u direct een hoogglanzend en professioneel eind resultaat.

Voor metallics, mica en parelmoer kleuren kiest u voor een basislak in combinatie met een blanke lak. Uiteraard kunt u ook een uni kleur als basislak laten maken. U kiest dan hieronder uit één van de volgende spuitbus opties.

Bij twijfel of voor advies kunt u altijd contact met ons opnemen, wij helpen u graag verder !

Applicatie:

 • Na activeren van de verharder goed schudden en een test spray maken.
 • 2 tot 3 lagen aanbrangen met een droogtijd van 5 minuten tussen de lagen
 • Spuitafstand: 15 - 20 cm

Droging:

 • Stofdroog: ca 40 minuten
 • Hanteerbaar: 12 uur
 • Polijstbaar: 24 uur
 • Poltlife: 18 uur bij 20 °C. (Na activeren van de verharder kunt u de spuitbus maximaal 18 uur gebruiken)

Bovenstaande gegevens zijn sterk afhankelijk van kleur,laagdikte ,object en temperatuur.

Bescherming

Draag bij gebruik van spuitbussen altijd de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Een verfdamp masker type A2-P2
 • Beschermende handschoenen (bijvoorbeeld nitril)

Let op !!

Dit product bevat isocyanaat. Personen met ademhalingsproblemen of die alergisch zijn voor isocyanaat mogen niet worden blootgesteld aan de dampen of spuitnevel van dit product. Voor gebruik alle informatie lezen op het etiket en het safety data sheet.

Activeren van de 2k spuitbus

   Voor activeren de spuitbus 2 minuten goed schudden.
   Haal de rode knop uit de kap en draai de spuitbus om. (180°) en plaats de rode knop op de pin aan de onderzijde van de spuitbus.
  Plaats de spuitbus op de kap op een stevige en vlakke ondergrond en druk nu op de rode knop (met handpalm' totdat deze niet verder kan.
  Na het activeren de spuitbus voor 2 minuten zeer goed schudden.

Gevarenaanduidingen:

 • H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. 
 • P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden
 • P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.6
 • P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen.
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
 • P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/ internationale voorschriften.

Aanvullende gegevens:

 • Zonder voldoende ventilatie vorming van explosiegevaarlijke mengsels mogelijk.
 • Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd.
 • Spuitnevel niet inademen
 • EUH204 Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Kleur: Autokleur
Inhoud: 400 ml
Toepassing: 2K Eindlaag
Effect: Uni kleur
Gerelateerde Producten