Prijs per stuk

Spuitbus spraymax autolak 400ml

Spraymax
86680070
4015962855366
Prijs per stuk
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Specificaties

Spuitbus autolak.

 • Professionele spraymax kwaliteit
 • Oplosmiddelhoudend.  
 • Geschikt voor zowel uni kleuren, metallics of pearls.
 • Inhoud 400 ml
 • MAATWERK !

Maatwerk !

Dit artikel dient vooraf te worden betaald !

(afhalen kan uiteraard maar uitsluitend bij betaling vooraf)

Spuitbus autolak spraymax inhoud 400 ml.

Deze spuitbussen worden bij ons afgevuld met kleur naar keuze. Daardoor geen lange levertijden ! De spuitbus kan worden afgevuld met zowel uni kleuren, metallics of mica's en moet worden afgewerkt met een blanke lak.

De lak die wij gebruiien is de Lechler BSB basislak deze moeten worden afgewerkt met een blanke lak !

Nu ook eenvoudig een lakstift bestellen met exact dezelfde kleur.

Gevarenaanduidingen:

 • H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen
 • P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie een arts raadplegen.
 • P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Aanvullende gegevens:

 • Zonder voldoende ventilatie vorming van explosiegevaarlijke mengsels mogelijk.
 • Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd.
 • Spuitnevel niet inademen.
Kleur: Autokleur
Inhoud: 400 ml
Toepassing: Basislak
Gerelateerde Producten