Staffelkorting !

Spraymax 2K blanke lak hoogglans 400 ml

Spraymax
86680061
4015962853263
Staffelkorting !
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Meer
 • Specificaties

Spuitbus 400 ml spraymax

 • 2K hoogglans blanke lak
 • Fijne verneveling
 • Constante druk
 • Hoogglans !
 • Staffelkorting !

Spraymax 2K blanke lak hoogglans 400 ml.

SprayMax 2K Clear Coat is een hoogglanzende 2 komponenten blanke lak. Zeer geschikt voor het spuiten van auto onderdelen maar ook andere objecten kunt u hiermee een perfecte finish geven. Dit product heeft een zeer lange levensduur en is bestand tegen weersinvloeden en diverse chemicaliën. Na doorharding zeer eenvoudig en goed te polijsten.

SprayMax® 2K Clear Coat is door zijn techniek zeer goed te gebruiken voor grotere oppervlaktes, bijvoorbeeld 1 of 2 auto-onderdelen

 • Basis: speciale acryl harsen
 • Hardener: isocyanaten
 • VOC waarde: 668 g/l 253 g/aerosol

Ondergrond:

 • Droge oplosmiddelhoudende en watergedragen basislakken
 • Oud spuitwerk, schoon en geschuurd

Voor gebruik 2 minuten goed schudden, maak altijd een proefstukje !!

Droging:

 • 12 uur bij 20°C
 • 35-40 min bij 60°C
 • IR droging aanbevolen

Potlife:

 • 48 uur bij bij 20°C
 • Hogere temperaturen zullen de potlife aanzienlijk verkorten !

Gevarenaanduidingen:

 • H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. 
 • P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen.
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
 • P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/ internationale voorschriften.

Aanvullende gegevens:

 • Zonder voldoende ventilatie vorming van explosiegevaarlijke mengsels mogelijk.
 • Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd.
 • Spuitnevel niet inademen
 • EUH204 Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Kleur: Transparant
Inhoud: 400 ml
Glans: Glans
Toepassing: 2K Eindlaag
Effect: Blanke lak