Prijs per stuk

Spuitbus autolak op waterbasis Spraymax 400ml

Spraymax
86680076
4015962854154
Prijs per stuk
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving

Spuitbus Autolak

 • Watergedragen basislak.
 • Professionele spraymax kwaliteit.
 • Geschikt voor zowel uni kleuren, metallics of mica's.
 • MAATWERK!

Maatwerk !

Dit artikel dient vooraf te worden betaald !

(afhalen kan uiteraard maar uitsluitend bij betaling vooraf)

Spuitbus autolak op waterbasis, inhoud 400 ml.

Deze bus spuit net zoals de gewone conventionele spuitbussen alleen is de droogtijd iets langer. (dit is te beïnvloeden door goed te ventileren) Deze spuitbus met watergedragen basislak moet worden afgewerkt met een blanke lak. De spuitbus kan worden afgevuld met zowel uni kleuren als metallics of mica's.

Applicatie Tip: na aanbrengen kleur spuitafstand verdubbelen en een lichte nevel laag aanbrengen.

Gevarenaanduidingen:

 • H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
 • H318 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P310 "Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen."
 • P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Aanvullende gegevens:

 • Zonder voldoende ventilatie vorming van explosiegevaarlijke mengsels mogelijk.
 • Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd.
 • Spuitnevel niet inademen.