Staffelkorting !

Spraymax 2K Rapid vulprimer grijs

Spraymax
86680031
4015962854000
Prijs per stuk
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Meer
 • Specificaties

Spuitbus 400 ml Spraymax

 • 2K Rapid vulprimer
 • Grijs
 • Isocyanaat vrij

Spuitbus 2K Rapid vulprimer Grijs Spraymax 680031.

Universal, quick drying 2 component priming for high quality vehicle paint jobs. Ideal for parts-painting and spot-repairs.

 Voordelen:

 • Isocyanaat en oplosmiddel vrij
 • Sneldrogend, 1 uur bij 20°C  Goede schuur eigenschappen (droog of waterproof)
 • Hogen vuleigenschappen 9 (tot wel100µm)
 • Uitstekende hechting, ook op metaal en gegalvaniseerde ondergronden en op geschuurde oude verflagen.
 • Overspuitbaar met alle 1K Base- en 2K Topcoat Systems

Gevarenaanduidingen:

 • H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H412  Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P273 Voorkom lozing in het millieu.
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen
 • P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Aanvullende gegevens:

 • Zonder voldoende ventilatie vorming van explosiegevaarlijke mengsels mogelijk.
 • Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd.
 • Spuitnevel niet inademen.
Kleur: Grijs
Inhoud: 400 ml
Glans: Mat
Toepassing: 2K Primer
Gerelateerde Producten