Staffelkorting !

Spraymax 2K Epoxy vulprimer grijs

Spraymax
86680033
4015962854710
Prijs per stuk
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Meer
 • Specificaties

Spuitbus 400 ml Spraymax

 • 2K Epoxy
 • Vulprimer
 • Grijs
 • Staffelkorting !

Spuitbus 2K Epoxy vulprimer grijs Spraymax 680033.

Universeel toepasbare 2 componenten epoxy primer filler voor alle probleematische ondergronden zoals metaal, non-ferro metalen, gegalvaniseerde ondergronden en geanodiseerde aluminium ondergronden.

 Voordelen:

 • Uitstekende hechting en corrosiewerende eigenschappen ook op probleem ondergronden zoals aluminium.
 • Potlife na mengen met verharder ca. 4 dagen bij 20°C.
 • Met 2k Polyester materialen plamuurbaar.
 • Goede isolerende eigenschappen.
 • Overspuitbuaar na ca. 20 minuten met alle  1K Base- en 2K Topcoat Systemen.

Ondergrond

 • Blank metaal
 • Gegalvaniseerd en verzinkt metaal
 • Aluminium en geanodiseerd aluminium
 • Polyester plamuur
 • Oude laklagen
 • Glasvezel versterkte ondergronden
 • Niet over washprimer aanbrengen !

Voorbehandeling ondergrond

 • Indien nodig vet, vuil en roest verwijderen.
 • Opschuren en daarna reinigen met Spraymax siliconen remover

Activeren van de verharder

 • Spuitbus 2 minuten schudden
 • Haal rode dop uit de kap
 • Plaats rode dop op pin aan onderzijde spuitbus
 • Plaats spuitbus met dop op stabiele ondergrond
 • Druk rode knop in tot hij niet verder kan
 • Hierna nogmaals 2 minuten schudden
 • Potlife 4 dagen bij kamertemperatuur. (hogere temperaturen verkorten deze potlife)

Applicatie

 • Aanbrengen in 2 lagen = ca 70µm
 • Tussen de lagen ca 10 - 15 minuten
 • 30 minuten uitdampen voor geforceerd drogen of IR droging

Droogtijden

 • Stofdroog: 15 min  20°C
 • Hanteerbaar 5 uur at 20°C
 • Schuurbaar na 12uur bij 20°C of 30min bij 60°C object temperatuur

Schuuradvies

 • Droog schuren P 400 - 500
 • Waterproof P 800

Verbruik

 • ca. 0.5m²–1m² per spuitbus afhanekelijk van laagdikte en object

Nabewerking

 • Overschilderbaar met alle voorkomende 1k en 2k producten, altijd vooraf testen
 • Indien na 24 uur de volgende laag wordt aangebracht eerst schuren
 • Aanbrengen van plamuur over de 2K EP primer uitsluitend na 24uur bij 20°C of 30min bij 60°C object temperatuur
 • Nat in Nat verwerking mogelijk na 25 tot 30 minuten bij kamer temperatuur

Glans

 • Mat

Overige informatie

 • Voor professioneel gebruik
 • Spuitbus na gebruik omkeren en kort spuiten totdat er alleen gas uit komt
 • Gooi volledig lege spuitbussen weg als recyclebaar materiaal

Gevarenaanduidingen:

 • H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H412  Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P273 Voorkom lozing in het millieu.
 • P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen.
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
 • P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen
 • P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Aanvullende gegevens:

 • Zonder voldoende ventilatie vorming van explosiegevaarlijke mengsels mogelijk.
 • Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd.
 • Spuitnevel niet inademen.
Kleur: Grijs
Inhoud: 400 ml
Glans: Mat
Toepassing: 2K Primer
Toepassing: Epoxy primer
Gerelateerde Producten