Staffelkorting !

Spraymax 2K Epoxy vulprimer grijs

Spraymax
86680033
4015962854710
Prijs per stuk
    Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
  • Beschrijving
  • Meer
  • Specificaties

Spuitbus 400 ml Spraymax

  • 2K Epoxy
  • Vulprimer
  • Grijs

Staffelkorting !

Spuitbus 2K Epoxy vulprimer grijs Spraymax 680033.

Universeel toepasbare 2 componenten epoxy primer filler voor alle probleematische ondergronden zoals metaal, non-ferro metalen, gegalvaniseerde ondergronden en geanodiseerde aluminium ondergronden.

 Voordelen:

  • Uitstekende hechting en corrosiewerende eigenschappen ook op probleem ondergronden zoals aluminium.
  • Potlife na mengen met verharder ca. 4 dagen bij 20°C.
  • Met 2k Polyester materialen plamuurbaar.
  • Goede isolerende eigenschappen.
  • Overspuitbuaar na ca. 20 minuten met alle  1K Base- en 2K Topcoat Systemen.

Ondergrond

  • Blank metaal
  • Gegalvaniseerd en verzinkt metaal
  • Aluminium en geanodiseerd aluminium
  • Polyester plamuur
  • Oude laklagen
  • Glasvezel versterkte ondergronden
  • Niet over washprimer aanbrengen !

Voorbehandeling ondergrond

  • Indien nodig vet, vuil en roest verwijderen.
  • Opschuren en daarna reinigen met Spraymax siliconen remover

Activeren van de verharder

  • Spuitbus 2 minuten schudden
  • Haal rode dop uit de kap
  • Plaats rode dop op pin aan onderzijde spuitbus
  • Plaats spuitbus met dop op stabiele ondergrond
  • Druk rode knop in tot hij niet verder kan
  • Hierna nogmaals 2 minuten schudden
  • Potlife 4 dagen bij kamertemperatuur. (hogere temperaturen verkorten deze potlife)

Applicatie

  • Aanbrengen in 2 lagen = ca 70µm
  • Tussen de lagen ca 10 - 15 minuten
  • 30 minuten uitdampen voor geforceerd drogen of IR droging

Droogtijden

  • Stofdroog: 15 min  20°C
  • Hanteerbaar 5 uur at 20°C
  • Schuurbaar na 12uur bij 20°C of 30min bij 60°C object temperatuur

Schuuradvies

  • Droog schuren P 400 - 500
  • Waterproof P 800

Verbruik

  • ca. 0.5m²–1m² per spuitbus afhanekelijk van laagdikte en object

Nabewerking

  • Overschilderbaar met alle voorkomende 1k en 2k producten, altijd vooraf testen
  • Indien na 24 uur de volgende laag wordt aangebracht eerst schuren
  • Aanbrengen van plamuur over de 2K EP primer uitsluitend na 24uur bij 20°C of 30min bij 60°C object temperatuur
  • Nat in Nat verwerking mogelijk na 25 tot 30 minuten bij kamer temperatuur

Glans

  • Mat

Overige informatie

  • Voor professioneel gebruik
  • Spuitbus na gebruik omkeren en kort spuiten totdat er alleen gas uit komt
  • Gooi volledig lege spuitbussen weg als recyclebaar materiaal

Gevarenaanduidingen:

  • H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
  • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H412  Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:

  • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
  • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
  • P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.
  • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
  • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
  • P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
  • P273 Voorkom lozing in het millieu.
  • P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen.
  • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
  • P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
  • P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen
  • P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
  • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Aanvullende gegevens:

  • Zonder voldoende ventilatie vorming van explosiegevaarlijke mengsels mogelijk.
  • Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd.
  • Spuitnevel niet inademen.
Kleur: Grijs
Inhoud: 400 ml
Glans: Mat
Toepassing: 2K Primer
Toepassing: Epoxy primer