Prijs per stuk

Spuitbus Kameleon kleur Groen-Rood

Valo
86000065
  Levertijd:1-2 Werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Specificaties

Spuitbus kameleon kleur

 • Groen-Rood flip flop effect.
 • Inhoud 400 ml.

Spuitbus kameleon kleur groen-rood.

De kameleon kleuren veranderen van kleur als deze vanuit een andere invalshoek worden bekeken. De ondergrond dient eerst zwart te worden gespoten om het juiste "flip flop" effect te kunnen bereiken. De kameleon autolak kan eenvoudig in twee lagen worden aangebracht waarna na droging de blanke lak kan worden aangebracht in de gewenste glansgraad.

Gevarenaanduidingen:

 • H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/ internationale voorschriften.

Aanvullende gegevens:

 • Zonder voldoende ventilatie vorming van explosiegevaarlijke mengsels mogelijk.
 • Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd.
 • Spuitnevel niet inademen
Kleur: Kameleon
Inhoud: 400 ml
Toepassing: Basislak
Effect: Metallic
Gerelateerde Producten