Staffelkorting !

Spraymax 2K blanke lak zijdeglans 400 ml

Spraymax
86680067
4015962888593
Staffelkorting !
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Meer
 • Specificaties

Spuitbus 400 ml spraymax

 • 2K zijdeglans blanke lak
 • Fijne verneveling
 • Constante druk
 • Zijdeglanzend !
 • Staffelkorting !

SprayMax® 2K zijdeglanzende blanke lak.

Altijd in dunne lagen aanbrengen, te hoge laagdikte kan ervoor zorgen dat er geen zijdeglanzende afwerking ontstaat!

Zeer geschikt voor het spuiten van auto onderdelen maar ook andere objecten kunt u hiermee een perfecte finish geven. Dit product heeft een zeer lange levensduur en is bestand tegen weersinvloeden en diverse chemicaliën. Na doorharding zeer eenvoudig en goed te polijsten.

Deze 2K Clear Coat is door zijn techniek zeer goed te gebruiken voor grotere oppervlaktes, bijvoorbeeld 1 of 2 auto-onderdelen.

Specificaties:

 • Basis: Speciale acryl harsen
 • Hardener: isocyanaten
 • VOC waarde: 668 g/l 253 g/aerosol

Ondergrond:

 • Droge oplosmiddelhoudende en watergedragen basislakken
 • Oud spuitwerk, schoon en geschuurd Voor gebruik 2 minuten goed schudden, maak altijd een proefstukje !!

Droging:

 • 12 uur bij 20°C
 • 35-40 min bij 60°C
 • IR droging aanbevolen Potlife:
 • 48 uur bij bij 20°C
 • Hogere temperaturen zullen de potlife aanzienlijk verkorten !

Gevarenaanduidingen:

 • H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. 
 • P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P273 Voorkom lozing in het milieu.
 • P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen.
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
 • P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/ internationale voorschriften.

Aanvullende gegevens:

 • Zonder voldoende ventilatie vorming van explosiegevaarlijke mengsels mogelijk.
 • Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd.
 • Spuitnevel niet inademen
 • EUH204 Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Kleur: Transparant
Inhoud: 400 ml
Glans: Zijdeglans
Toepassing: 2K Eindlaag
Effect: Blanke lak