Staffelkorting !

Spraymax 1K blanke lak mat

Spraymax
86680050
4015962854666
Staffelkorting !
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Meer
 • Specificaties

Spuitbus 400 ml spraymax

 • 1K matte blanke lak
 • Staffelkorting !

Spraymax 1K blanke lak mat.

1K blanke lak voor een snelle en langdurige bescherming bij reparaties of nieuw spuitwerk. Deze blanke lak geeft een mat eindresultaat.

Toepassing:

 • Reparatie of overspuiten van onderdelen
 • Kan over watergedragen en oplosmiddelhoudende kleurlakken gebruikt worden

Voorbehandeling:

 • Ondergrond moet schoon en vrij zijn van vuil en vet
 • Zorg voor goede materiaal en object temperatuur (kamertemperatuur)
 • Bus voor gebruik ruim 2 minuten goed schudden
 • Test de spuitbus

Applicatie:

 • 2 - 3 kruislagen = 30-40 micron
 • 5-10 minuten uit laten dampen tussen de lagen

Droogtijden:

 • Stofdroog: 10 min bij 20 ° C
 • Hanteerbaar: 20min bij 20 ° C
 • Polijstent na 12 uur bij 20 ° C
 • IR droging mogelijk 7min (kortegolf IR-straling)

Nabehandeling:

 • Kan na 12 uur (20 ° C) met standaard poetsmiddelen gepolijst worden indien nodig.

Verbruik:

 • ca. 0,5 m - 1m ² / spray, afhankelijk van de laagdikte en de ondergrond

Overige aanwijzingen:

 • Voor professioneel gebruik
 • Gebruik geschikte handschoenen en een geschikt spuitmasker met A2/P2 filters
 • Na gebruik spuitbus omdraaien en ventiel leegspuiten

Gevarenaanduidingen:

 • H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Aanvullende gegevens:

 • Zonder voldoende ventilatie vorming van explosiegevaarlijke mengsels mogelijk.
 • Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd.
 • Spuitnevel niet inademen.
Kleur: Transparant
Inhoud: 400 ml
Glans: Mat
Toepassing: Eindlaag
Effect: Blanke lak