Prijs per stuk

Epoxy verharder 370 Lechler

Lechler
90L29370
Prijs per stuk
  Levertijd:1-3 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving

Epoxy verharder 370 Lechler

 • Verpakking 1 liter

Epoxy verharder 370 Lechler

Epoxy verharder 370 Lechler is geschikt voor gebruik met Epoxy primer LS 107 van Lechler

Gevarenaanduidingen :

 • H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen :

 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P233 In goed gesloten verpakking bewaren.
 • P261 Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.
 • P280 Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
 • P305 + P351 + P338 + P310 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P370 + P378 In geval van brand: blussen met droog zand of alcoholbestendig schuim
Gerelateerde Producten