Prijs per stuk

Epoxy verdunner 516 Lechler

Lechler
90L000516
Prijs per stuk
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving

Epoxy verdunner 516 Lechler

 • Verpakking 1 liter

Epoxy verdunner 516 Lechler

Epoxy verdunner Lechler 516 is geschikt voor gebruik in Epoxy primer LS 107.

Gevarenaanduidingen :

 • H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen : 

 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P233 In goed gesloten verpakking bewaren.
 • P261 Inademing van damp vermijden. 
 • P305 + P351 + P338 + P310 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
 • P362 + P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
 • P370 + P378 In geval van brand: blussen met droog zand of alcoholbestendig schuim.
Gerelateerde Producten