Prijs per stuk

Epoxy primer LS 107 Lechler

Lechler
90L29107
Prijs vanaf
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Meer

Epoxy primer LS 107 Lechler

 • Ral kleuren (geen neon of pearl kleuren)
 • Verpakking: 1 of 4 liter

Epoxy primer LS 107 Lechler

2K Epoxy primer sealer/filler met roestwering, bevat zinkfosfaat. Toepasbaar in de industrie, industriel truckschadeherstel als primer of als sealer/filler.

Kenmerken:

 • Eenvoudig verwerkbaar
 • Hoge roestwering
 • Hoge vulkracht
 • Goed schuurbaar
 • Hoge lakstand
 • Toepasbaar in nat-in-nat systemen
 • Chroom en loodvrij

Zeer goede hechting op:

 • staal
 • verzinkt staal(electrisch of thermisch gegalvaniseerd staal)
 • aluminium en legeringen

Kenmerken:

 • Eenvoudig verwerkbaar
 • Hoge roestwering
 • Hoge vulkracht
 • Goed schuurbaar
 • Hoge lakstand
 • Toepasbaar in nat-in-nat systemen
 • Chroom en loodvrij

Voorbereiding ondergrond:

 • Zwart staalplaat:micro-stralen, schuren.
 • Staal:zorgvuldig ontvetten met siliconen verwijderaar en schuren of stralen.
 • Aluminium en Al-legeringen: zorgvuldig ontvetten met siliconen verwijderaar en zorgvuldig schuren.
 • Elektrisch verzinkt staal:zorgvuldig ontvetten met siliconen verwijderaar.
 • Thermisch verzinkt staal: ontvetten met siliconen verwijderaar en zorgvuldig schuren.
 • Glasvezel: ontvetten met siliconen verwijderaar en schuren indien nodig.

Applicatie:

 • Spuiten
 • Mengverhouding volume 2:1 + 0-100 ml
 • Pot-life bij20°C: 4 uur
 • Viscositeit bij 20 °C: 22 -30” DIN 4
 • Ø Luchtkap: 1.6 -1.9 mm; HVLP: 1.4 -1.8 mm
 • Luchtdruk: 3.5 -4.5 bar; HVLP: 2 -2.5 bar
 • Aantal lagen : 2 -3
 • Laagdikte : 70-100 μ
 • Theoretische dekking : 1 l mengsel= 4.5 m² at 100 μ

Drogen bij 20 °C

 • Stofvrij : 15-20 min.
 • Kleefvrij,
 • bewerkbaar: 5 h
 • Schuurbaar: 18 uur
 • Uitgehard: 48 uur

Drogen:

 • 60 °C: 30 min.
 • 50 °C: 45 min.
 • Niet laten drogen onder 15 °C

Aanbevolen laklagen:

Na 8 to 10 uur bij droging bij 20 °C van de epoxy primer 29107 kan polyester plamuur op de droge laag worden aangebracht. De 29107 epoxy primer kan worden overgespoten met 29107 epoxy primer als filler, of worden overgespoten met andere epoxy-en polyurethaan sealers/fillers. In het algemeen wordt de 29107 epoxyprimer ingezet bij industriële autoschade-herstel in een nat-in-nat systeem, direct overgespoten met de lakken uit het Lechsys-systeem: ISOLACK –ACRITOP.

Nat-in-natcyclus:

Wacht 1 tot 24 uur bij 20°C en spuit direct af met 2K polyurethaan lakken van Lechsys (ISOLACK-ACRITOP)


Opmerkingen:

Dit produkt bevat geen chroom of lood. Het gebruik van de snelle verharder verkort de potlife. Het aangemaakte product isook electrostatisch verwerkbaar.

Gevarenaanduidingen :

 • H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen :

 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P233 In goed gesloten verpakking bewaren.
 • P261 Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.
 • P280 Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
 • P305 + P351 + P338 + P310 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P370 + P378 In geval van brand: blussen met droog zand of alcoholbestendig schuim.
Gerelateerde Producten