Prijs per stuk vanaf

2K PU aflak Acritop 29 155 Lechler

Lechler
90LL29155
Vanaf 1 liter
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Meer

2K PU aflak Acritop 29 155 Lechler

 • Verpakking: 1 of 4 liter
 • Hoogglans

2K PU aflak Acritop 29 155 Lechler

2-Componenten acryllak met zeer fraai uiterlijk. Toepasbaar als afwerklak voor industriële voertuigen, koelhuizen en algemeen industrieel gebruik.

Eigenschappen:

 • Schitterende glans en aanzicht
 • Eenvoudig aan te brengen op grote oppervlakten
 • Geschikt voor aanbrengen bij hoge kamertemperatuur
 • Veilig aan te brengen zonder kookblazen, ook in het geval van dikke lagen
 • Uitstekende licht- en weersbestendigheid
 • Zeer goede vloeiing
 • Zeer elastisch
 • Goed polijstbaar

Applicatie:

 • Met verfspuitpistool

Technische gegevens:

 • Mengverhouding (volume):2:1 + 5-20% verdunning
 • Potlife bij 20°C : 4 uur (met 29-355 acritop verharder)
 • Verharder: Acritop verharder 29-355
 • Verdunning: Universeel thinner 00824 Lechler
 • Viscositeit bij 20°C: 18–25” DIN 4 Ø
 • Luchtkap: 1,4 mm (traditioneel spuitpistool); 1,2–1,4 mm (HVLP-pistool)
 • Spuitdruk: 4 bar (traditioneel spuitpistool); HVLP: 2–2,5 bar (HVLP-pistool)
 • Aantal lagen: 2
 • Aanbevolen laagdikte: 40–50 µm
 • Theoretische dekking: 1 l mengsel = 7,7–9,3 m2 bij 50 µm 1 kg mengsel = 7–8,5 m2 bij 50 µm
 • V.O.C. van het product indien klaar voor gebruik: ~ 510 g/l

Droogtijden bij 20°C

 • Stofvrij: 20–30 min.
 • Hanteerbaar: 2–3 uur
 • Uitgehard: 48 uur

Drogen bij 60°C

 • 30 min. (na 30 min. uitdampen bij 20°C)

Het product hardt volledig uit in de volgende 3–4 dagen. Tijdens de winter wordt geforceerd drogen aanbevolen.

Opmerking:

Tijdens de winter kan bij lage temperaturen (T<15°C) en bij hoge vochtigheid de glans sterk afnemen bij het aanbrengen van dunne lagen; dit fenomeen wordt zichtbaar tijdens het uitdampen na het aanbrengen van de eerste laag. Als dit gebeurt, ga dan verder met het aanbrengen van de tweede laag en 30 min. drogen bij 60°C. Na drogen bij 60°C zal de laag er weer glanzend uitzien.

Voeg om het uitharden van het product aan de lucht te versnellen tijdens de wintermaanden 09167 SPEED-O-DRY toe (max. 5%). Voeg eventueel het uv additief 33333 ( max 5% in de toplaag) om de uv weerstand te verhogen.

2K PU aflak Acritop 29 155 Lechler

Gevaaraanduidingen:

 • H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • EUH066Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P261 Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.
 • P280 Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen. 
 • P301 + P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P331 GEEN braken opwekken.
 • P370 + P378 In geval van brand: blussen met droog zand of alcoholbestendig schuim.


Gerelateerde Producten