Prijs per liter

2K PU verharder Lechler acritop

Lechler
90LK29355/1
Prijs per liter
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving

2K PU verharder Lechler acritop

 • Verpakking 1 liter

2K PU verharder Lechler acritop

Acritop verharder Lechler 355 geschikt voor gebuik in de 2k acritop pu aflak Lechler 155.

Gevarenaanduidingen :

 • H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H332 Schadelijk bij inademing.
 • H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
 • H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen :

 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P261 Inademing van damp vermijden.
 • P284 Adembescherming dragen.
 • P342 + P311 Bij ademhalingssymptomen: een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P362 + P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
 • P370 + P378 In geval van brand: blussen met droog zand of alcoholbestendig schuim.
Gerelateerde Producten