Prijs per liter

Universeel Verdunner slow 824 Lechler

Lechler
90LL00824/1
Prijs per liter
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving

Universeel verdunner 

 • Verpakking: 1 liter
 • Lechler 00824

Universeel Verdunner slow 824 Lechler

Universele 2k verdunner geschikt voor de 2K pu lakken en DTM producten.

Uitsluitend voor professioneel gebruik !

Gevarenaanduidingen:

 • H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H336 Kanslaperigheidofduizeligheidveroorzaken.
 • H411 Giftig voor in het water levende organismen, met lang durige gevolgen.
 • EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken,vonken,open vuur en andere ontstekingsbronnen. Nietroken.
 • P261 Inademing van damp vermijden.
 • P273 Voorkom lozing in het millieu.
 • P301 + P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P331 Geen braken opwekken
 • P370 + P378 Ingeval van brand blussen met droog zand of alcoholbestendig schuim.