Spuitbus Spraymax 2K Ral 5004 Zwartblauw
Spuitbus Spraymax 2K Ral 5004 Zwartblauw
Prijs per stuk

Spuitbus Spraymax 2K Ral 5004 Zwartblauw

Spraymax
86685004400
Staffelkorting!
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Meer
 • Specificaties

Spuitbus Spraymax 2K Ral 5004 Zwartblauw 

 • Inhoud: 400 ml 
 • Hoogglans, zijdeglans of mat
 • Verpakt per stuk

Let op:

 • Dit is een maatwerk artikel, geen retour mogelijk !
 • Dit is een 2K product. Na het activeren van de verharder is de spuitbus maximaal 24 uur te gebruiken.
 • Indien u niet bewust voor een 2k spuitbus kiest klik dan hier voor de pagina met standaard spuitbussen met ral kleuren.

Spuitbus Spraymax 2K Ral 5004 Zwartblauw.

De bekende Spraymax technologie is uniek in zijn soort. De Spraymax 2K spuitbus Ral 5004 bevat een lak en verharder samen in één spuitbus. De ingebouwde verharder kan worden geactiveerd door een simpele handeling voorafgaand aan het spuiten. De lak en verharder zijn precies op elkaar afgestemd zodat u altijd een juiste mengverhouding heeft. Door de speciale spraymax spuittechniek heeft u bij juist gebruik altijd een perfecte verneveling en spuitbeeld.

Applicatie.

 • Ativeer de verharder en daarna spuitbus goed schudden.
 • Maak een testspray voor kleurcontrole en gewenst resultaat.
 • 2 tot 3 lagen aanbrengen met een droogtijd van 5 minuten tussen de lagen in.
 • Spuitafstand: 15-20 cm

Droging.

 • Stofdroog ca. 40 minuten
 • Hanteerbaar: 12 uur
 • Polijstbaar: 24 uur (alleen de hoogglans versie!)
 • Potlife: 8 uur bij 20 °C.

Bovengenoemde waardes zijn geheel afhankelijk van object, omgevingstemperatuur en aangebrachte laagdikte!

Bescherming.

Draag bij gebruik van spuitbussen altijd de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen.

 • Een verfdamp masker type A2-P2
 • Beschermende handschoenen (bijvoorbeeld nitril)
 • Eventueel een veiligheidsbril

Let op !! Dit product bevat isocyanaat. Personen met ademhalingsproblemen of die alergisch zijn voor isocyanaat mogen niet worden blootgesteld aan de dampen of spuitnevel van dit product. Voor gebruik alle informatie lezen op het etiket en het safety data sheet.

Activeren van de 2k spuitbus

   Voor activeren de spuitbus 2 minuten goed schudden.
   Haal de rode knop uit de kap en draai de spuitbus om. (180°) en plaats de rode knop op de pin aan de onderzijde van de spuitbus.
  Plaats de spuitbus op de kap op een stevige en vlakke ondergrond en druk nu op de rode knop (met handpalm' totdat deze niet verder kan.
  Na het activeren de spuitbus voor 2 minuten zeer goed schudden.

Gevarenaanduidingen:

 • H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
 • H332 Schadelijk bij inademing.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P273 Voorkom lozing in het milieu.
 • P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen.
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
 • P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Aanvullende gegevens:

 • Zonder voldoende ventilatie vorming van explosiegevaarlijke mengsels mogelijk.
 • EUH204 Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Kleur:

Blauw

Inhoud: 400 ml
Glans: Glans
Glans: Zijdeglans
Glans: Mat
Toepassing: Eindlaag
Gerelateerde Producten