Prijs per stuk

Auto-K blanke lak hoogglans

Auto-K
86233066
4015962040663
Korting
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Meer
 • Specificaties

Spuitbus 400 ml 

 • Auto-K blanke lak
 • Hoogglans

Auto-K blanke lak hoogglans.

Auto-K blanke lak voor een glanzend eidresultaat. Toepasbaar op o.a. door ons afgevulde spraypaint en spraymax spuitbussen.

Voordelen:

 • Sneldrogend
 • Hoge glans
 • Economisch in gebruik
 • Chemische bestendigheid
 • Vrij van zware metalen zoals lood, cadmium en chroom

Basis

 • Acryl resins 

Applicatie:

 • 2 kruislagen van ca. 30-40μm

Droogtijden:

 • Stofdroog: 5 - 10  minuten
 • Hanteerbaar: 30 - 40 minuten
 • Doorgehard: na 24 uur

Overschilderbaarheid:

 • Met zichzelf ten alle tijde
 • Met andere producten eerst testen
 • Niet over synthetische lakken toepassen

Gevarenaanduidingen:

 • H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/ internationale voorschriften.

Aanvullende gegevens:

 • Zonder voldoende ventilatie vorming van explosiegevaarlijke mengsels mogelijk.
 • Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd.
 • Spuitnevel niet inademen
Kleur: Tansparant
Inhoud: 400 ml
Glans: Glans
Toepassing: Eindlaag
Effect: Blanke lak