Priujs per stuk

Spuitbus Roest Effect, Belton 323495

Belton
86323495
4015962835832
Korting
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Meer
 • Specificaties

Roest effect spray

 • Spuitbus 400ml.
 • Toepassen over oranje ondergrond voor beste resultaat.

Spuitbus Roest Effect 400ml Belton 323495

Een trendy en uniek ruw roesteffect uit een spuitbus !

Met deze spuitbus creëert u een roestig uiterlijk voor decoratieve doeleinden. Deze spuitbus kunt u gebruiken op metaal, hout, keramiek, papier, steen, etc. uiteraard dient u vooraf de hechting en het resultaat te testen door het maken van een proefstuk. 

Applicatie:

 • Ondergrond dienst schoon, droog en vetvrij te zijn.
 • Voor het beste resultaat zorgt u voor een oranje ondergrond. (kleuradvies: Ral 2004)
 •  Voor binnen en buiten toepasbaar
 • Weersbestendig
 • Kras en slagvast
 • Goede dekking en hechting
 • Overschilderbaar

Een uniek roest effect voor alle soorten objecten, ideaal voor hobby en decoratieve toepassingen. Dit product is overschilderbaar met andere Belton lakken.

Toepassing:

Breng egaal de oranje grondlaag aan en spuit hierover in 2-3 dunne lagen de roesteffect verf op de nog NATTE oranje ondergrond.

Zie video:  

Gevarenaanduidingen:

 • H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Aanvullende gegevens:

 • Zonder voldoende ventilatie vorming van explosiegevaarlijke mengsels mogelijk.
 • Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd.
 • Spuitnevel niet inademen.
Kleur: Bruin
Inhoud: 400 ml
Glans: Mat
Toepassing: Eindlaag
Effect: Roest
Gerelateerde Producten