Prijs vanaf

2K DTM aflak hoogglans

Lechler
90LLAC29446
Vanaf 1 Liter
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Meer

2K DTM aflak hoogglans

 • Kleur: *
 • Verpakking: 1 of 4  liter verpakking

2K DTM aflak hoogglans

2K glanzende acryl topcoat (Glans 85±10) met zeer goede anticorrosive eigenschappen en directe hechting op staal, koud en thermisch verzinkt plaat staal , aluminium en zijn legeringen. Voor het spuiten van metaal vervaardigde industrieele items, chassis en containers van commercieele en industrieele voertuigen.

Eigenschappen:

 • Goede chemische resistentie.
 • Eenvoudig aan te brengen.
 • Zeer goede hechting op staal, koud en thermisch verzinkt plaat staal, aluminium en zijn legeringen.
 • Is te spuiten met AIRMIX en AIRLESS spuit pistolen.
 • Uniform mat uiterlijk
 • Goede slijtvastheid.

Ondergronden:

staal,verzinkt plaat staal, aluminium en zijn legeringen

Voorbereiding:

Zandstralen volgens EN ISO 12944, Sa 2,5 wordt aanbevolen. Voor verzinkt staal wordt aanstralen aanbevolen. Als alternatief schuur grondig met P80 - P240 droog, afhankelijk van het nat in nat of droog geschuurd coating systeem. De duurzaamheid van het laksysteem hangt grotendeels af van een grondige voorbereiding van het oppervlak

Ontvetten en reinigen:

Ondergrond moet droog zijn en vrij van verontreinigingen, zoals olie, vet, release agenten. Ontvetten met  siliconen verwijderaar.

Droogtijden:

Drogen bij 20°C:

 • Stof vrij: 30-40 min.
 • Hanteerbaar: 12 uur
 • Uitgehard: 24 uur

Drogen bij spuit applicatie:

 • Uitdampen: bij 20°C 20-30 minuten in een geventileerde ruimte.
 • Drogen:60 min. bij 60°C

Drogen bij airmix en airless applicatie:

 • Uitdampen:bij 20°C minimal 2 uur in een geventileerde ruimte en afhankelijk van de laagdikte.
 • Drogen: 60 min. bij 60°C

Het doorharden geschied in de volgende dagen.

Applicatie:

 • Verfspuit.
 • Pot-life bij 20°C : 1.5 uur (29342)
 • viscositeit 20 °C: 25-30”FC4
 • Ø luchtkap: 1,4/1,7 mm
 • Druk: 2.0 / 3,0 Atm
 • Aantal lagen: 2
 • Aanbevolen laagdikte: 60 μ
 • Theoretische dekking: 1 l mengsel = 6,5 m² bij60 μ

Mengverhouding op volume:

 • 1000 : 250 : 100/350 delen
 • Mengverhouding staat op etiket aangegeven.

Toebehoren:

 • Verharder: Verharder 342
 • Verdunner: Verdunner 824 of/ 825

Signaalwoord:

 • Waarschuwing

Gevarenaanduidingen:

 • H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H316 Kan slaperigheid en/of duizeligheid veroorzaken.
 • H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken,vonken,open vuur en andere ontstekingsbronnen. Nietroken.
 • P261 Inademen van damp vermijden.
 • P273 Voorkom lozing in het millieu.
 • P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID(of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
 • P304 + P340 + P312 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen
 • P370+P378 Ingeval van brand: blussen met droog zand of alcoholbestendigschuim.
Gerelateerde Producten