Prijs vanaf

Lechler isolack ESP verharder 29 342

Lechler
90L29342/1
Prijs per liter
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving

Lechler  isolack ESP verharder 29 342

 • Geschikt voor diverse pu coatings & lakken
 • Verpakking: 1 liter

Lechler isolack ESP verharder 29 342

Verharder geschikt voor de diverse 2k pu coatings en lakken.

Lechler 29 342 Isolack ESP verharder

Gevarenaanduidingen :

 • H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H332 Schadelijk bij inademing.
 • H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
 • H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen :

 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P261 Inademing van damp vermijden.
 • P284 Adembescherming dragen.
 • P342 + P311 Bij ademhalingssymptomen: een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P362 + P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
 • P370 + P378 In geval van brand: blussen met droog zand of alcoholbestendig schuim.
Gerelateerde Producten