Prijs per stuk

Spuitbus Bumperspray kunststoflak wit

Auto-K
86233094
4015962040946
Korting
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Meer
 • Specificaties

Spuitbus 400ml.

 • Bumperspray
 • Kunststoflak 
 • Kleur: Wit
 • Glans: Mat !

Spuitbus Bumperspray kunststoflak wit.

Auto-K spuitbussen met bumper spray / kunststof lak zijn sneldrogend en bevatten een speciale lak voor kunststof delen. Deze lak is zeer geschikt voor het spuiten en opknappen van hard plastic, polyester en polycarbonaat. Te gebruiken op bumpers, spiegelkapjes, spoilers , etc etc.

Toepassing:

 • Het lakken van onderdelen van hard plastic, polyester of polycarbonaat.
 • Voor bumpers, spiegelkapjes, spoilers etc.

Voordelen:

 • Eenvoudig in gebruik
 • Goede hechting
 • Economisch in gebruik
 • Sneldrogend
 • Vrij van zware metalen zoals lood, cadmium, chrome

Bindmiddel:

 • Nitro combi harsen

Applicatie:

 • 2 kruislagen: 20-30 μm

Droogtijden:

 • Stofdroog: na ca. 30 minuten.
 • Hanteerbaar: na ca. 1 uur
 • Uitgehard: na ca. 24 uur

Overschilderbaar:

 • Met zichzelf na ca. 15 minuten Ondergrond:
 • Maak altijd een proefstuk i.v.m. hechting
 • Eventueel auto-K kunststof primer gebruiken

Aanwijzing: Pas op op ondergronden met een synthetische lak. Het kan gaan opbranden !

Gevarenaanduidingen:

 • H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Aanvullende gegevens:

 • Zonder voldoende ventilatie vorming van explosiegevaarlijke mengsels mogelijk.
 • Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd.
 • Spuitnevel niet inademen.
Kleur: Wit
Inhoud: 400 ml
Glans: Mat
Toepassing: Kunststoflak
Gerelateerde Producten