Prijs per stuk

Polyester spuitplamuur 2K Airo Unispray

Airo
90HD01S00
Staffelkorting !
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Meer

Airo Uni spray

 • 2K polyester spuitplamuur
 • Goed schuurbaar
 • Kleur: Grijs
 • Incl. verharder
 • Uitstekende hechting

Unispray 2K Universele polyesterspuitplamuur.

2K universele polyester spuitplamuur met uitstekende vuleigenschappen. Uitstekend hechtvermogen op galvanisch verzinkte metaalplaat, vuurverzinkte carrosserieplaat, staalplaat, aluminium, hout en glasvezelversterkte kunststof op polyesterbasis.

Toepassingsgebied:

Autoreparatie, reparatiewerkzaamheden van delen van aluminium of gietijzer in de machinebouw, alsmede bij reparaties van met glasvezel versterkt polyester, hout en spaanplaten in de meubelindustrie.

Gezondheid & Veiligheid:

Gevarenaanduidingen Basis Component:

 • H226: Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H315: Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H361d: Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
 • H372: Veroorzaakt schade aan organen [Gehoor organen ] bij langdurige of herhaalde blootstelling

Veiligheidsaanbevelingen Basis Component:

 • P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P241: Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings- apparatuur gebruiken.
 • P243: Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
 • P264: Na het werken met dit product handen grondig wassen.
 • P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P303+361+353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijkuittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
 • P305+351+338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P332+313: Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
 • P337+313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P370+378: In geval van brand: blussen met schuim dat tegen alcohol bestand.
 • P403+235: Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.

Gevarenaanduidingen Verharder Component:


 • H242 Brandgevaar bij verwarming.
 • H302 Schadelijk bij inslikken.
 • H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

Veiligheidsaanbevelingen Verharder Component:

 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P220 Verwijderd houden van vuil, roest, chemicaliën van bepaalde geconcentreerde zuren, alkaliën en versnellers (b.v. zware metalen verbindingen en amines).
 • P234 Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
 • P264 Na het werken met dit product grondig wassen.
 • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
 • P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P405 Achter slot bewaren.
 • P410 Tegen zonlicht beschermen.
 • P411+P235 Bij maximaal +25°C bewaren. Koel bewaren.
 • P420 Niet vermengen met peroxideversnellers of met reductiemiddelen.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/ internationale voorschriften.

Chemische basis:

 • Unispray: Onverzadigde polyesterharsen, inerte vulstoffen, thixmiddelen.
 • Verharder: Cyclohexanonperoxid

Gebruiksaanwijzing:

Ondergrond vrijmaken van vuil, vet en oude verfresten en grondig schuren. airo Unispraygoed omroeren en 1,7 % harder toevoegen. Het mengsel blijft ca. 20-25 min. bruikbaar voor verwerking. Desgewenst verdunnen met Polyesterverdunning.

Bij aanbrengen met bekerpistolen:

 • Mondstukgrootte: 1,8 - 2,5 mm
 • Spuitdruk: 3 - 4 bar
 • Droogtijd bij kamer-temperatuur: 3 - 4 Stunden
 • Droogtijd bij 60°C: 30 Minuten

Niet verwerken op: washprimer, zuurhardende primers, synthetische- of nitro-cellulosegrondverf(1K-primers).

Let op!

Nitro- of acrylverdunner mogen niet gebruikt worden in de polyesterspuitplamuur. Beide verdunners kunnen eveneens de oorzaak van hechtingsmoeilijkheden alsmede van blaasjesvorming zijn. Om te garanderen, dat de laklaag ook onder ongunstige weersomstandigheden niet neigt tot blaasjesvorming, is het noodzakelijk, een isolatielaag aan te brengen. De dikte van deze grondverflaag moet minimaal 35μ bedragen..

Gerelateerde Producten