Prijs per liter

Polyester spray verdunner

Airo
99015716
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving

Polyester verdunner

 • Verpakking 1 Liter
 • Voor 2k polyester spuitplamuur

Polyester verdunner Airo.

Deze verdunner is alleen voor de 2k polyester spuitplamuur !

Reactieve verdunner voor polyester produkten. In tegenstelling tot nitro-, acrylof kunsthars verdunner reageert airo Polyester-Verdünnung met polyesterharsen en wordt daarbij chemisch in het harsmolecuul ingebouwd.

Toepassingsgebied:

Viscositeitsinstelling van polyester produkten zoals bijv.: airo Polyester-Spritzfüllers airo Streichspachtel airo Fix Airocoll Steinkitte airo Plamuren (airo Soft, Unipol etc.)

Gebruiksaanwijzing:

Daar airo Polyester-Verdünnung niet verdampt maar met de polyesterhars reageert, kunnen de eigenschappen van polyester produkten bij te hoge toevoegingen van airo Polyester-Verdünnung veranderen. Toevoegingen tot maximaal 5%. Let op: Polyester- Verdünnung is gevoelig voor vochtighheid. Verpakking goed afsluiten.

Chemische basis: Polyester-Verdünnung: Monomeer styrol - gestabiliseerd, Estern

Verwerkingstemperatuur: Niet onder de + 5°C!

Opslagstabiliteit: Bij + 20°C in dicht afgesloten verpakking ten minste 6 maanden.

Afvalverwerking: Volgens de plaatselijke voorschriften van de overheidsinstanties..

Gevarenaanduidingen:

 • EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
 • H226: Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H315: Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatieH332: Schadelijk bij inademing.
 • H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H361d: Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
 • H372: Veroorzaakt schade aan organen [Gehoor organen] bij langdurige of herhaalde blootstelling.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P241: Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings- apparatuur gebruiken.
 • P243: Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
 • P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P303+361+353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijkuittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
 • P305+351+338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P332+313: Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
 • P337+313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P370+378: In geval van brand: blussen met schuim dat tegen alcohol bestand.
 • P403+233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

Overige gevaren:

 • Kan bij gebruik een ontvlambaar / ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen.