Prijs per stuk

Spraymax 2K Acryl Filler Spuitbus 400ml

Spraymax
86680036
4015962854741
Per stuk
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Meer
 • Specificaties

Spraymax 2K Acryl Filler

 • Spuitbus 400ml
 • Kleur: Grijs
 • Goede vullende en isolerende eigenschappen.

Spraymax 2K Acryl Filler Spuitbus 400ml.

Professionele en sneldrogende vullende 2K filler. Zeer goede vloiing en zeer effectieve isolerende eigenschappen bij gebruik over oude verflagen.

 • Hoge laagdikte mogelijk.
 • Goede vloeiing
 • Maximale mechnische sterkte
 • Goede isolerende eigenschappen
 • Goed en eenvoudig schuurbaar
 • Sneldrogend
 • IR droging is mogelijk
 • Te gebruiken als Nat-in-Nat filler
 • Overschilderbaar met watergedragen basislakken en conventionele 1K basecoat of 2k aflakken.

 

 

 

Toepassing:

 • Oude laklagen
 • Electrophoretic coating
 • 1K en 2K primer surfacers
 • Etch primers
 • Epoxy primers
 • Kleine doorgeschuurde plekken

Applicatie:

 

Gevarenaanduidingen:

 • H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. 
 • P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P273 Voorkom lozing in het milieu.
 • P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen.
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
 • P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P391 Gelekte of gemorste stof opnemen.
 • P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/ internationale voorschriften.

Aanvullende gegevens:

 • Zonder voldoende ventilatie vorming van explosiegevaarlijke mengsels mogelijk.
 • Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd.
 • Spuitnevel niet inademen
 • EUH204 Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Kleur: Grijs
Inhoud: 400 ml
Glans: Mat
Toepassing: 2K Primer
Gerelateerde Producten