Prijs per blik

Epoxy primer grijs 1-7520 De Beer Refinish

De Beer refinish
901-7520
Korting
  Levertijd:1-3 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving

Epoxy primer 1-7520

 • Verpakking 1 of 5 liter
 • Kleur : grijs

Epoxy primer grijs 1-7520 De Beer Refinish.

 

Technische info:

Gevarenaanduidingen:

 • Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • Veroorzaakt huidirritatie.
 • Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
 • Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Voorzorgsmaatregelen:

 • Draag beschermende handschoenen. Draag oog- of gelaatsbescherming.
 • Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • Voorkom lozing in het milieu.
 • Gelekte/gemorste stof opruimen.
 • Op een goed geventileerde plaats bewaren.
 • In goed gesloten verpakking bewaren.
 • Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale en internationale regelgeving.
Gerelateerde Producten