Prijs per blik

Epoxy verharder 1-70 de Beer Refinish

De Beer refinish
901-70
Korting
  Levertijd:1-3 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving

Epoxy verharder 1-70

 • Verpakking 1 of 5 liter

De Beer 1-70 Epoxy verharder

Technische info:

Gevarenaanduidingen:

 • Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • Veroorzaakt huidirritatie.
 • Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
 • Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen:

 • Draag beschermende handschoenen. Draag oog- of gelaatsbescherming.
 • Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Damp of spuitnevel niet inademen.
 • NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
 • Op een goed geventileerde plaats bewaren.
 • In goed gesloten verpakking bewaren. Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale en internationale regelgeving.


Gerelateerde Producten