Prijs per stuk

Spuitbus Liquid chrome, Belton 329200

Belton
86329200
4015962881129
Korting
  Levertijd:1-2 Werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Meer
 • Specificaties

Spuitbus 150ml

 • Liquid chrome
 • Geen blanke lak aanbrengen !!

Spuitbus 150ml Liquid chrome.

Belton droom Liquid Chrome leent schilderde alledaagse voorwerpen een heel speciale vloeistof chrome look die wordt bereikt in een twee - laags structuur . Houd rekening met de informatie over de verf structuur en spuiten !

Voordelen van het product :

 • Zeer vloeibaar chroomlook
 • Hoogwaardige metalen chroom - zilver effect
 • Hoog percentage specifieke metaaldeeltjes
 • Zeer soepele loopeigenschappen en sneldrogend
 • Hoge slijtvastheid
 • Zorgt voor een bijzonder effect op alledaagse voorwerpen
 • De Liquid - Chrome effect wordt bereikt in een twee - laags structuur ( stap 1-2)
 • Heeft een blanke lak niet van toepassing !
 • Houd rekening met de informatie over de verf structuur en spuiten

Bindmiddel:

 • Speciale acrylhars

  Systeem opbouw:

1 . belton droom basecoat : 2-3 kruislagen ca . 40-50 micrometer
2 . belton droom Liquid Chrome: 2-3 kruislagen ca . 30-40 micrometer
3 . GEEN blanke lak !

Spuitafstand:

 • 15-25 cm

Droogtijden:

1 . belton droom basecoat : ca. . 20 min. . ( voor het aflakken met Liquid Chrome)
2 . belton droom Liquid Chrome: ca. . 24 uur ( geschilderde object is Dry- hard)

Liquid Chrome :

 • stofdroog: na 20 minuten.
 • hanteerbaar: na 60 min .
 • doorgehard: na 24 uur

  Overschilderbaar:

met zichzelf ten allen tijde

Verfsysteem:

Stap 1 . belton basecoat zwart
Stap 2 . belton Liquid Chrome
Stap 3 . GEEN blanke lak

hoe :

Stap 1 : De grondlaag wordt aangebracht over het hele object in 2-3 kruislagen .
Stap 2 : 3-4 dunne lagen Liquid Chrome worden toegepast op de droge grondlaag .
Stap 3 : NEE clearcoat

Aanwijzingen :

De flip - flop / kleurverandering effect kan alleen worden bereikt door eerst primeren met belton basecoat zwart ( art. nr. 86329001 ) Spuit niet op voorwerpen met een deklaag van kunststof , omdat de verf kan opbranden. Plastic onderdelen (bijv. polypropyleen, polyethyleen ) moet worden voorbehandeld met plastic hechtprimer. Mag niet worden afgewerkt met blanke lak omdat anders de speciale chroom effect verloren gaat.

Gevarenaanduidingen:

 • H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H373 Kan schade aan de gehoororganen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
 • P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen.
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen
 • P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P332+P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
 • P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Aanvullende gegevens:

 • Zonder voldoende ventilatie vorming van explosiegevaarlijke mengsels mogelijk.
 • Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd.
 • Spuitnevel niet inademen.
Kleur: Zilver
Inhoud: 150 ml
Glans: Zijdeglans
Toepassing: Eindlaag
Effect: Metallic
Gerelateerde Producten