Spuitbus 150ml basislak zwart

Belton
86329001
per stuk
  Levertijd:1-2 Werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Meer
 • Specificaties

Spuitbus 150ml

 • basislak zwart

Spuitbus 150ml basislak zwart.

Zwarte basislak geschikt als onderlaag voor de diverse kameleon en flipflop kleuren.

Bindmiddel basis :

 • Speciale nitro combinatie harsen

Applicatie:

 • 1 . belton droom basecoat : 2-3 kruislagen ca . 40-50 micrometer
 • 2 . belton droom Flip - Flop effect verf : 2-3 kruislagen ca . 30-40 micrometer
 • 3 . belton droom effect - blanke lak : 2-3 kruislagen ca . 40-50 micrometer

Spuitafstand :

 •  15-25 cm

Droogtijden :

 • belton basecoat : ca. . 20 min. . ( voor het aflakken met de Flip - Flop verf)

Overschilderbaar:

 • met zichzelf ten allen tijde

Verf systeem:

 • Stap 1 . belton droom basecoat
 • Stap 2 . belton dream Flip - Flop effect verf / valo kameleon kleur
 • Stap 3 . belton dream effect - blanke lak of ander geschikte blanke lak

hoe :

 • Stap 1 : Een grondlaag volledig op het voorwerp 2-3 kruislagen .
 • Stap 2 : Flip - Flop effect verf gebrek is transparant toegepast 2-3 kruislagen aan de droge basecoat .
 • Stap 3 : Effect blanke lak wordt toegepast in 2-3 kruislagen als de uiteindelijke glans en gevolg geven vacht. Eenmaal volledig droog is , het geschilderde object de volledige Flip - Flop effect bereikt !

Opmerking :

De Flip - Flop / kleurverandering effect kan alleen worden bereikt door eerst primeren met de Belton droom basecoat (let verf structuur 1-3) Spuit niet op voorwerpen met een deklaag van kunststof , omdat de verf kan opbranden Plastic onderdelen (bijv. polypropyleen, polyethyleen ) moet worden voorbehandeld met een basic plastic hechtprimer

Gevarenaanduidingen:

 • H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Aanvullende gegevens:

 • Zonder voldoende ventilatie vorming van explosiegevaarlijke mengsels mogelijk.
 • Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd.
 • Spuitnevel niet inademen.
Kleur:

Zwart

Inhoud: 150 ml
Glans:

Mat

Toepassing:

Basislak