Verkoop- en Leveringsvoorwaarden (webshop) Valo Trading

Artikel 1. Algemeen

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de koper en Valo Trading gesloten overeenkomsten. Algemene (inkoop)voorwaarden van de koper zijn op deze overeenkomsten niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Op alle rechtsbetrekkingen met Valo Trading is Nederlands recht van toepassing, en zal uitsluitend de Nederlandse rechter in Rotterdam bevoegd zijn van eventuele geschillen kennis te nemen.

Artikel 2. Definities

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder opdrachtgever of koper ( hierna koper): de natuurlijke of rechtspersoon die aan Valo Trading opdracht geeft tot de levering van producten, het verrichten van werkzaamheden, of het leveren van diensten.

Artikel 3. Prijs/Verzendkosten

 • De prijzen van alle producten die via de internetsite kunnen worden besteld zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en verzendkosten; Levering vindt plaats af magazijn van Valo Trading.
 • De verzendkosten zijn voor rekening van de koper. In Nederland zijn deze gebaseerd op het gewicht van de bestelling en de spoedeisendheid van bezorging.
 • De prijzen van goederen die op deze internetsite zijn vermeld, zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook.

Artikel 4. Levering

 • De door Valo Trading opgegeven levertijden zijn indicatief en daar kunnen geen rechten aan worden ontleend. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding.
 • De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan koper en nadat de volledige koopsom en de bijkomende kosten zijn betaald;
 • Met inachtneming van hetgeen hiervoor in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Valo Trading geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien de levering vertraging ondervindt of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan bericht, en indien de levering langer duurt dan 30 dagen
  nadat koper de bestelling geplaatst heeft, bericht en heeft dan het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.
 • Valo Trading behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen om voor Valo Trading moverende redenen te weigeren.

Artikel 5. Reclames en aansprakelijkheid

 • De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient hij Valo Trading daarvan binnen zeven (7) dagen schriftelijk in kennis te stellen, bij gebreke waarvan de koper geacht wordt de goederen te hebben aanvaard.
 • Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Valo Trading de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
 • Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het product (in originele verpakking) ongebruikt en onbeschadigd is. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van koper. Indien geleverde producten beschadigd, dan wel defect geleverd zijn, komen kosten voor het retour zenden voor Valo Trading.
 • Indien Valo Trading op enigerlei wijze aansprakelijk jegens koper of derden, dan is de omvang van de aansprakelijkheid beperkt, behoudens opzet of grove schuld, tot het bedrag van de factuur zoals die door Valo Trading is verzonden, dan wel, indien van toepassing, tot het bedrag dat in het kader van de door Valo Trading afgesloten aansprakelijkheidsverzekering ter zake van die schade of schadegeval wordt uitgekeerd.
 • Valo Trading is niet aansprakelijk voor enige andere vorm van schade, waaronder begrepen,
  - Indirecte schade
  - Gevolgschade
  - Schade wegens gederfde winst
  - Vertragingsschade
  - De koper vrijwaart Valo Trading voor alle schade die Valo Trading mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door Valo Trading geleverde zaken.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 • Bij de aankoop van producten heeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag van ontvangst van het product door de koper;
 • Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Valo Trading retourneren. Na ontvangst van de goederen door Valo Trading in onbeschadigde staat, zal de koopprijs worden terugbetaald.

Bij levering van diensten:

 • Bij levering van diensten heeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst voor zover de diensten niet al zijn verricht.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 • Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 • Indien de koper recht heeft op restitutie van een bedrag zal Valo Trading dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Valo Trading dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 • die door Valo Trading tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper;
 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • die snel kunnen bederven of verouderen;
 • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Valo Trading geen invloed heeft;


Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de koper is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.

Artikel 9. Betaling

 • De koper dient de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen vooraf te voldoen, dan wel binnen de termijn als op de factuur vermeld, op de door Valo Trading aan te geven wijze, zonder de mogelijkheid tot verrekening of opschorting. . Ingeval van niet tijdige betaling verkeert de koper in verzuim en is hij rente verschuldigd ten bedrage van 1,5% per (gedeelte van de) maand met een minimum van de wettelijke (handels-)rente per jaar en worden zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten in rekening gebracht die Valo Trading moet maken, met een minimum van 10% over het verschuldigde bedrag, of €200, --.
 • Ingeval van niet tijdige betaling, liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zijn alle betalingsverplichtingen onmiddellijk opeisbaar, en is Valo Trading bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Valo Trading schadevergoeding te vorderen.
 • Valo Trading is steeds gerechtigd om hetgeen hij al dan niet opeisbaar of onder voorwaarde van de koper heeft te vorderen, te verrekenen met een al dan niet opeisbare tegenvordering van de koper op Valo Trading wat voorwaardelijk plaatsvindt in ieder geval als er onder haar beslag wordt gelegd of koper de vordering overdraagt.
 • De koper is verplicht op eerste verzoek van Valo Trading terstond genoegzaam en in de door Valo Trading gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de koper daaraan niet heeft voldaan, is Valo Trading gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten.
 • Indien de koper aan een verzoek als bedoeld in het voorgaande lid niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al zijn verplichtingen terstond opeisbaar.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

De door Valo Trading geleverde goederen blijven haar eigendom totdat alle vorderingen van Valo Trading volledig zijn betaald. Het risico ter zake van de goederen gaat over op het moment van levering.

Artikel 11. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door Valo Trading geleverde producten worden door koper volledig en onvoorwaardelijk gerespecteerd. Valo Trading garandeert niet dat de aan koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 12. Communicatie

Voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en Valo Trading, dan wel tussen Valo Trading en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en Valo Trading, is Valo Trading niet aansprakelijk.

Artikel 13. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Valo Trading ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door koper dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Valo Trading gehouden is tot enige schadevergoeding.

Artikel 14. Uitsluiting precedentwerking

Wanneer door Valo Trading gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De koper kan nooit enig recht doen gelden op grond van het feit dat Valo Trading deze voorwaarden soepel toepast.

Artikel 15. Toepasselijk recht

Op overeenkomsten gesloten tussen Valo Trading en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 16. Overig

Deze voorwaarden bestaan uit 16 artikelen.

Valo Trading
Keurmeesterstraat 3
2984 BA Ridderkerk
Email: info@valo.nl
ING Bank: 667249710
KVK nr. 24243607
BTW nr. 135645670 B01