Prijs per stuk

Spuitbus 3in1 Rood 400 ml Belton 323655

Belton
86323655
4015962835580
Korting
  Levertijd:2-3 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Specificaties

Spuitbus 3in1

 • Roestbescherming, primer en topcoat
 • Kleur: Rood
 • Inhoud: 400 ml
 • Belton 323655

Spuitbus 3in1 Rood 400 ml Belton 323655.

3-in-1: Roestbescherming, primer en toplaag in één product!

De zeer effectieve verf kan rechtstreeks op roest worden aangebracht. Verwijder eerst eventuele losse roest en maak grondig schoon. De sterk hechtende 3-in-1 metaalbeschermingslak biedt duurzame bescherming en is tegelijkertijd ook een hoogwaardige gekleurde toplaag.

 • Roestbescherming, primer en topcoat.
 • Kan direct op roest worden aangebracht, losse roest verwijderen
 • Gekleurde toplaag, blanke lak is niet nodig.
 • Weerbestendig, voor binnen en buiten

Specificaties:

 • Bindmiddelbasis: Kunsthars-acrylaatcombinatie
 • Spuitapplicatie: 3-4 gelijkmatig dunne lagen
 • Laagdikte: 80-90 μm
 • Spuitafstand: 15-25 cm

Droogtijden:

 • Stofdroog: na ca. 60 min.
 • Hanteerbaar: na ca. 48 uur
 • Uitgehard: na ca. 3-4 dagen

Overschilderen:

 • Met zichzelf binnen een uur 
 • Na volledige uitharding op zijn vroegst na 4 weken.

Gevarenaanduidingen:

 • H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
 • H229 Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P273 Voorkom lozing in het millieu.
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Aanvullende gegevens:

Zonder voldoende ventilatie vorming van explosiegevaarlijke mengsels mogelijk. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.

EUH208: bevat kobalt(II)2-ethylhexanoaat Dit kan een allergische reactie veroorzaken.
Kleur:

Rood

Inhoud: 400 ml
Glans:

Glans

Toepassing:

Primer Aflak