Maatwerk

Autolak Basislak conventioneel op kleur gemaakt

Lechler
90DRM000
Korting
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving

Autolak Basislak conventioneel

 • Verpakking 0,5 liter of 1 liter
 • Metallic, Parelmoer & Uni- kleurenn voor 2 en 3-laags systemen.
 • Afwerken met blanke lak

Maatwerk !

Dit artikel dient vooraf te worden betaald !

(afhalen kan uiteraard maar uitsluitend bij betaling vooraf)

Autolak Basislak conventioneel.

HS matte basislak voor een twee laags afwerking METALLIC, MICA/PEARL en UNI KLEUREN, om daarna af te werken met blankelak. Geschikt voor een twee laags aflak systeem .

Eigenschappen:

 • Eenvoudig aan te brengen
 • Uniform en mat uiterlijk
 • Excellente dekkracht
 • Hoge glans na blankelak applicatie
 • Excellente langdurige kwaliteit dankzij de hoge film sterkte

Voorbereiding ondergrond:

Breng op oude laklagen die niet oplosmiddel gevoelig zijn een geschikte primer of filler aan. Oplosmiddelgevoelige lagen moeten compleet worden verwijderd.

Zorg ervoor dat de filler volledig is uitgehard ! 

 • Nat schuren: eindig met de korrel P600 -P800 
 • Droog schuren:eindig met de korrel P400

Voor het aanbrengen van de BSB basecoat moet men ontvetten met SILICONEREMOVER

Mengverhouding:

 • BSB BASECOAT (Metallic of Mica) 1000 delen
 • Basecoat verdunner: 800-1000 delen


 • BSB BASECOAT (EFFEN KLEUREN)1000 delen
 • Baaecoat verdunner: 600 -800 delen
Lechler BSB Basecoat applicatie gegevens

Gevarenaanduidingen :

 • H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. 

Veiligheidsaanbevelingen :

 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P261 Inademing van damp vermijden. 
 • P264 Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
 • P280 Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
 • P305 + P351 + P338 + P310 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P370 + P378 In geval van brand: blussen met droog zand of alcoholbestendig schuim.
Gerelateerde Producten