Prijs per liter

Thinner 1 liter

Bleko
99001201
8712457010175
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving

Thinner

 • 1 liter verpakking
 • Geschikt om kwasten en verfspuiten te reinigen
 • Tolueenvrij
 • Aan te brengen met een doek

ADR transport toeslag verzendkosten !

Thinner 1 liter verpakking

Thinner is geschikt als verdunner voor spuitlakken. Tevens kunnen de kwasten en verfspuiten met Thinner gereinigd worden. Dit product is tolueenvrij. Thinner is een kant-en-klaar product en direct toepasbaar. Je kunt Thinner met een doek aanbrengen en het gehele oppervlak reinigen. Pas op met het gebruik op kunststoffen en plastics !

Gevarenaanduidingen:

 • H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H332 Schadelijk bij inademing.
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-H336 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
 • P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken.
 • P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen.
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P405 Achter slot bewaren.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/ internationale voorschriften.