Prijs per blik

Autorepair thinner 5 liter

Valo
99005188
  Levertijd:1-3 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving

Autorepair Thinner.

 • Universele verf verdunner
 • Verpakking blik van 5 liter

Let op ADR toeslag op verzendkosten ! 

Autorepair thinner 5 liter

Autorepair thinner is geschikt als universeel verdunningsmiddel voor diverse lakken. Tevens kunt u uw kwasten en verfspuiten met deze thinner reinigen.

Dit is een 100% zuiver product en geen regeneraat.

Gebruik/Dosering

Autorepair thinner is een kant-en-klaar product en direct toepasbaar. Dit product is uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Draag bij gebruik altijd beschermende kleding, handschoenen en een geschikt ademhalingsbeschermingsmiddel.

Gevarenaanduidingen:

 • H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H361d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
 • H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
 • H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P201 Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
 • P202 Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.
 • P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P321 Specifieke behandeling vereist (zie informatie Eerste hulp bij ongevallen op dit etiket en / of hoofdstuk 4 van het veiligheidsinformatieblad).
 • P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
 • P501 Inhoud / verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.

Speciale voorschriften voor aanvullende etiketteringselementen voor bepaalde mengsels:

Uitsluitend voor gebruik door professionele gebruiker.