Prijs per 5 liter

Wasbenzine 5 liter

Valo
99005194
  Levertijd:1-3 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving

Wasbenzine

 • Verpakking 5 Liter

Verzendkosten ADR !

Wasbenzine

Wasbenzine is geschikt als verdunningsmiddel voor synthetische verven. Daarnaast kunt u uw kwasten met Wasbenzine reinigen en vetvlekken verwijderen.

Gebruik/Dosering

Wasbenzine is een kant-en-klaar product en direct toepasbaar. Een kleine hoeveelheid wasbenzine op een doek aanbrengen en vervolgens de vetvlekken wegpoetsen.

Gevarenaanduidingen:

 • H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P233 In goed gesloten verpakking bewaren.
 • P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P331 GEEN braken opwekken.
 • P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
 • P501 Inhoud / verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.

Aanvullende gevarenkenmerken (EU)

 • EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Speciale voorschriften voor aanvullende etiketteringselementen voor bepaalde mengsels:

 • Uitsluitend voor gebruik door professionele gebruiker.