Prijs per stuk

Spuitbus undercoating zwart Colad 8100

Colad
86008100
8714247002896
Korting
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Specificaties

Spuitbus undercoating

 • Roestwerend en geluiddempend
 • 500 ml per spuitbus.
 • Kleur zwart 
 • Overschilderbaar

Spuitbus 500 ml undercoating zwart Colad 8100

Colad undercoating spray is een roestwerende en geluiddempende spray. De colad undercoating spray is sneldrogend en overspuitbaar.

Gevarenaanduidingen:

 • H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
 • H315 Veroorzaakt huidirritatiee.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P261 Inademing van gas/nevel/damp voorkomen.
 • P273 Voorkom lozing in het millieu.
 • P280 Beschermende handschoenen dragen.
 • P403+P233 Op goeg geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
 • P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Aanvullende gegevens:

 • Zonder voldoende ventilatie vorming van explosiegevaarlijke mengsels mogelijk.
 • Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd.
 • Spuitnevel niet inademen.
Kleur: Zwart
Inhoud: 500 ml
Glans: Mat
Toepassing: Undercoating