Rubber plus cleaner autoglym
Autoglym rubber plus cleaner. Reinigt, geeft glans en beschermt alle rubber en kunststof delen
Prijs per can

Autoglym Rubber plus cleaner 25 ltr

Autoglym
8805025
5035850050252
  Levertijd:2-3 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving

Autoglym Rubber plus cleaner.

Reinigt, geeft glans en beschermt alle rubber en kunststof delen

 • Verpakking: 25 liter
 • Voor professioneel gebruik

Autoglym Rubber plus cleaner 25 Liter.

Reinigt, geeft glans en beschermt alle rubber en kunststof delen aan interieur en exterieur zoals banden, profiellijsten en PVC delen. Kan ook worden gebruikt om het lakwerk aan portierstijlen, motor- en kofferruimte te reinigen en te laten glimmen zonder poetsen.

Niet gebruiken op bedienings/besturingsonderdelen.

Gevarenaanduiding:

 • H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbeveling:

 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P261 Inademing van dampen/ spuitnevel vermijden.
 • P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/ arts raadplegen.
 • P331 GEEN braken opwekken.
 • P391 Gelekte/ gemorste stof opruimen.
 • P501 Inhoud/ verpakking afvoeren in overeenstemming met nationale regelgeving