Prijs per stuk

Spraymax 2K DTM primer Licht Grijs (250 ml)

Spraymax
86684260
4015962888524
Prijs per stuk
  Levertijd:1-3 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Meer
 • Specificaties

Spraymax 2K DTM primer

 • Inhoud spuitbus 250 ml
 • Kleur: Licht Grijs 

Spraymax 2K DTM primer Licht Grijs (250 ml).

Universele vullende DTM (direct to metal) primer, kan direct worden aangebracht op blank metaal en alle gangbare kunststof ondergronden. Ook nat-in-nat te gebruiken of als gewone vullende grondlaag.

Specificaties:

 • Professioneel resultaat
 • Tijdsbesparend proces
 • Nat in nat verwerkbaar
 • Sneldrogend
 • Constante werkdruk
 • Hecht op alle standaard metalen, aluminium en plastic oppervlaktes
 • Perfecte hechting en corrosie bescherming
 • Geen primer noodzakelijk
 • Overschilderbaar met waterbasis- en cov. verf 1K en 2K

Gevarenaanduidingen:

 • H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H411 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P273 Voorkom lozing in het milieu.
 • P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen.
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
 • P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
 • P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie een arts raadplegen.
 • P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.
 • P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Aanvullende gegevens:

 • Zonder voldoende ventilatie vorming van explosiegevaarlijke mengsels mogelijk.
 • Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd.
 • Spuitnevel niet inademen.
Kleur: Grijs
Inhoud: 250 ml
Glans: Mat
Toepassing: 2K Primer