Prijs per stuk

Spuitbus Koper effect, Belton 323198

Belton
86323198
4015962831988
Korting
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Meer
 • Specificaties

Spuitbus 400 ml

 • Koper effect
 • Alleen voor binnen toepassingen
 • Niet veegvast, alleen voor decoratieve toepassingen
 • GEEN blanke lak aanbrengen

Spuitbus koper effect, Belton 323198.

Decoratief goud-effekt. Te gebruiken op diverse ondergronden met de juiste primer / grondverf

Voordelen:

 • decoratief goud effect
 • Glimmende metallic finish
 • Hoge dekking, sneldrogend
 • Eenvoudig te verwerken
 • Zuinig in gebruik
 • Uitsluitend voor binnen te gebruiken
 • Niet veegvast
 • Geen blanke lak aanbrengen !
 • Dop komt niet geheel overeen met kleur

Applicatie:

 • 1 kruislaag ca 15-20 μm
 • Spuitafstand: 15-25 cm

Overschilderbaarheid:

 • Met zichzelf op elk tijdstip

Aanwijzing:

Geen blanke lak aanbrengen, hiermee gaat het effect verloren. Alleen voor binnen toepassingen. Niet veegvast.

Gevarenaanduidingen:

 • H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H373 Kan schade aan de gehoororganen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
 • H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
 • P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P273 Voorkom lozing in het milieu.
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P332+P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen
 • P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P391 Gelekte/gemorste stof opruimen
 • P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Aanvullende gegevens:

 • Zonder voldoende ventilatie vorming van explosiegevaarlijke mengsels mogelijk.
 • Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd.
 • Spuitnevel niet inademen.
Kleur: Koper
Inhoud: 400 ml
Glans: Zijdeglans
Toepassing: Eindlaag
Effect: Metallic