Prijs per stuk

Spuitbus antiek effect goud, Belton 323153

Belton
86323153
4015962831537
Korting
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Meer
 • Specificaties

Spuitbus 400 ml antiek effect

 • Goud
 • Binnen en buiten toepasbaar
 • Veegvast
 • Advies: met blanke lak overspuiten.

Spuitbus antiek effect goud, belton 323153.

Decoratief antiek goud effekt. Te gebruiken op diverse ondergronden met de juiste primer / grondverf.

Bindmiddel:

 • Nitrocombiharsen

Voordelen:

 • Decoratief goud effect
 • Glimmende metallic finish
 • Hoge dekking, sneldrogend
 • Eenvoudig te verwerken
 • Zuinig in gebruik
 • Weersbestendig, voor binnen en buiten
 • Afwerken met blanke lak 
 • Dop komt niet geheel overeen met kleur

Applicatie:

 • 2-3 kruislagen  ca 40-50 μm
 • Spuitafstand: 15-25 cm

Droging:

 • Stofdroog: na 30 minuten
 • Hanteerbaar: na 60 minuten
 • Doorgehard: na 12 uur

Overschilderbaarheid:

 • Met zichzelf op elk tijdstip
 • Met Blanke lak van Belton

Aanwijzing:

Blanke lak aanbrengen ! Ondergrond dient schoon en vetvrij te zijn.

Niet met kunstharslak overspuiten, kans op "opbranden"

Gevarenaanduidingen:

 • H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Aanvullende gegevens:

 • Zonder voldoende ventilatie vorming van explosiegevaarlijke mengsels mogelijk.
 • Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd.
 • Spuitnevel niet inademen.
Kleur: Goud
Inhoud: 400 ml
Glans: Zijdeglans
Toepassing: Eindlaag
Effect: Metallic