Prijs per stuk

Spuitbus metallic zilver, Belton 323056

Belton
86323056
4015962830561
Korting
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Meer
 • Specificaties

Spuitbus 400 ml metallic

 • Zilver
 • Weersbestendig
 • Met blanke lak afwerken !

Spuitbus metallic zilver Belton 323056.

Decoratieve effect verf voor binnen en buiten met een uitstekende weersbestendigheid.

U dient de kleur te voorzien van een blanke lak !

Toepassing:

Decoratieve afwerking met metallic effect.

Ondergrond:

Metaal, hout, kunststof, polystyreen, steen, klei, keramiek, glas en rotan. Eventueel voorzien van de juiste primer / grondverf

Eigenschappen:

 • Glanzende metallic effecten
 • Kwalitatief mooie uitstraling na behandeling object
 • Sneldrogend
 • Goed dekkend
 • Eenvoudige verwerking
 • Weersbestendig, voor binnen en buiten
 • Zuinig in gebruik
 • Aanbeveling: Met blanke lak afwerken.

Bindmiddel samenstelling:

 • Nitrocombiharsen

Applicatie:

 • 2-3 kruislagen: ca. 40-50 μm
 • Spuitafstand: 15-25 cm

Droging:

 • Stofdroog na 20 minuten
 • Hanteerbaar: na 60 minuten
 • Doorgehard: na 12 uur

Overschilberbaarheid:

Met zichzelf en andere belton lakken ook Belton blanke lak op elk moment.

Aanwijzing:

Gebruik de juiste primer en grondmaterialen. Bij twijfel kunt u kontakt opnemen met de klantenservice. Kunststof ondergronden testen op verdraagzaamheid

Gevarenaanduidingen:

 • H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Aanvullende gegevens:

 • Zonder voldoende ventilatie vorming van explosiegevaarlijke mengsels mogelijk.
 • Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd.
 • Spuitnevel niet inademen.
Kleur: Zilver
Inhoud: 400 ml
Glans: Glans
Toepassing: Basislak
Effect: Metallic
Gerelateerde Producten