Prijs per stuk

Remklauwlak Blauw, Auto-K 233076

Auto-K
86233076
4015962040762
Korting
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Meer
 • Specificaties

Spuitbus 400 ml

 • Remklauw spray
 • Kleur: Blauw

Spuitbus Remklauwlak Blauw, Auto-K 233076

De Auto-K remklauw spray maakt het mogelijk om de zichtbare remdelen van uw auto of motorfiets te voorzien van een opvallende kleur of door het gebruik van de zwarte of aluminium kleur uw remdelen er weer als nieuw uit te laten zien of in de originele staat terug te brengen. Door de contrasterende kleuren t.o.v. uw velgen en banden geeft u uw voertuig een "Racing look" 

Eigenschappen:

 • Voor het kleuren van de zichtbare remdelen.
 • Het geven van een "Racing look"

Voordelen:

 • Eenvoudig in gebruik
 • Hoog vastestof gehalte waardoor goede dekking
 • Economisch in gebruik
 • Snel stofdroog
 • Goede droog eigenschappen
 • Vrij van zware metalen: Geen lood, cadmium of chrome

Bindmiddel:

 • Synthetische harsen

Laagdikte:

 • Twee kruislagen van ca. 40-50 μm

Droogtijden:

 • Stofdroog: na 15-20 minuten
 • Hanteerbaar: na 1 - 2 uur
 • Doorgehard: na 6 - 8 dagen

Overschilderbaar:

 • Met zichzelf binnen 6 uur

Ondergrond:

 • Geen primer nodig, ondergrond dient schoon en vet vrij te zijn.

Gevarenaanduidingen:

 • H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Aanvullende gegevens:

 • Zonder voldoende ventilatie vorming van explosiegevaarlijke mengsels mogelijk.
 • Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd.
 • Spuitnevel niet inademen.
Kleur: Blauw
Inhoud: 400 ml
Glans: Glans
Toepassing: Remklauw lak