Prijs per stuk

Spraymax Ral 9005 hoogglans

Spraymax
86680101
4015962853102
Prijs per stuk
  Levertijd:1-3 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Specificaties

Spraymax Ral 9005 Spuitbus

 • Hoogglans
 • Spraymax 680101
 • Inoud: 400 ml

Spraymax Ral 9005 hoogglans spuitbus 400 ml.

De bekende spraymax kwaliteit voor het beste resultaat. Zeer geschikt het hoogwaardig aflakken van kleine reparaties aan auto's, motorfietsen en andere voertuigen of objecten.

 • Eenvoudig in gebruik.
 • Hoge opbrengst.
 • Uitstekende dekking dankzij hoog vaste stof gehalte.
 • Droogt snel
 • Zeer goede vloei eigenschappen
 • Hoog glans
 • Zeer goed te polijsten
Spraymax technische informatie 1k topcoat

Gevarenaanduidingen:

 • H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/ internationale voorschriften.

Aanvullende gegevens:

 • Zonder voldoende ventilatie vorming van explosiegevaarlijke mengsels mogelijk.
 • Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd.
 • Spuitnevel niet inademen.
Kleur: Zwart
Inhoud: 400 ml
Glans: Zijdeglans
Toepassing: Eindlaag