Prijs per stuk

2K lijm MMA Metaallijm 50 ml Zwart

Kemtex
771322302001
Korting
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Specificaties

Kemfix MMA 50 ml Zwart.

 •  Snel uithardende lijm
 • Voor kunststof, metaal en andere materialen

Kemfix MMA 50 ml Zwart

KEMFIX MMA is een tweecomponenten 1:1 geharde lijm ontworpen voor structurele verlijming met weinig of geen oppervlaktevoorbereiding of primer. Het is bedoeld voor gebruik bij structurele verlijmingen en is een snel uithardende, niet uitzakkende pasta met superieure afpel-, afschuif- en slagvastheid. Het hecht ook op ongelijke substraten (metaal op kunststof) schuurt gemakkelijk. Kemfix MMA is even sterk als lassen, het verlijmt en dicht tegelijkertijd af en elimineert corrosie en kromtrekken.

Vóór het vastlijmen het oppervlak reinigen door afzetting met oplosmiddel af te vegen, schuren of de hechtsterkte te verhogen.

 • Mengt en doseert automatisch door de trekker in te drukken
 • Lijmt onvoorbereide metalen met geen of weinig voorbereiding van het oppervlak
 • Vermindert conventioneel lassen en de daarmee gepaard gaande brandrisico’s
 • Het is niet nodig om binnenpanelen en bekleding te verwijderen
 • Geen noodzaak om las-vervormde panelen recht te trekken
 • Uitstekende weerstand tegen schokken, afbladderen en afschuiven
 • Geurarme technologie
 • Uitstekende weerstand tegen milieu-invloeden
 • Werktijd: 4 minuten
 • Kleefvrij: 10 minuten
 • Volledige uitharding: 24 uur
 • Maximale opvulling: ca. 4 mm.

Toepassing:

 • Verlijming metaal-op-metaal
 •  Metalen paneel- en deurbekledingen
 •  Kwartieren, deurpanelen en andere buitenste carrosseriedelen (bekledingen)
 •  Lijmen van ongelijke substraten zoals metaal-op-kunststof
 •  Thermoplastische en samengestelde assemblages

Gevarenaanduidingen Component A, activator:

 • H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsmaatregelen:

 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P280 Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.
 • P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken.
 • P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM / arts raadplegen.
 • P501 Inhoud / verpakking afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/nationale voorschriften.

Gevarenaanduidingen Component B, lijm:

 • H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P280 Beschermende handschoenen dragen.
 • P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
 • P501 Inhoud / verpakking afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/nationale voorschriften.
Type: 2K Lijm
Kleur: Zwart
Verpakking: Patroon
Pistool nodig: Ja