Prijs per stuk

Spraymax uitspuitverdunning

Spraymax
86680093
4015962854598
Prijs per stuk
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Meer
 • Specificaties

Spuitbus 400 ml Spraymax

 • Uitspuitverdunning
 • Geen randen meer in uitspuitzone
 • Voor Spotrepair

Spraymax uitspuitverdunning

Uitspuitverdunner in spuitbus voor vloeiende overgangen bij spot-repairs voor 1k en 2k blanke lakken.

Gebruik direct na het spuiten van de blanke lak.

Voordelen:

 • Vloeiende overgangen in de uitspuit zones.
 • Beinvloed niet de kleur.
 • Droogt Mat op, moet worden gepolijst.
 • Ideaal voor spot repair.

Gevarenaanduidingen:

 • H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie. H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen.
 • P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P332+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
 • P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.

Aanvullende gegevens:

 • Zonder voldoende ventilatie vorming van explosiegevaarlijke mengsels mogelijk.
 • Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd.
 • Spuitnevel niet inademen.
Inhoud: 400 ml
Toepassing:

Uitspuitverdunner