Prijs per stuk

Spraymax bijspuitlak

Spraymax
86680092
4015962853690
Prijs per stuk
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Meer

Spuitbus 400 ml Spraymax

 • Bijspuitlak
 • Voor 1K en 2K blanke lak maar ook voor 2K kleur lakken. (topcoats) 
 • Ideaal voor spotrepair

Spraymax bijspuitlak 680092 spuitbus

Blanke uitspuitlak voor vloeiende overgangen bij spot-repairs voor 1k en 2k blanke lakken. ook geschikt voor 2K kleurlakken. 

Gebruik direct na het spuiten van de blanke lak of 2K kleurlak.

Voordelen

 • Vloeiende overgangen in de uitspuit zones.
 • Beinvloed niet de kleur.
 • Droogt glanzend op.
 • Ideaal voor spot repair.

Aanwijzing:

 • Uitspuitzone moet ruim worden gematteerd (P2000-P3000)
 • Dunne lagen aanbrengen totdat er een egale uitspuitzone ontstaat.

Gevarenaanduidingen:

 • H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie. H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen.
 • P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P332+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
 • P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.

Aanvullende gegevens:

 • Zonder voldoende ventilatie vorming van explosiegevaarlijke mengsels mogelijk.
 • Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd.
 • Spuitnevel niet inademen.