Prijs per stuk

Spraymax spuitpistool reiniger

Spraymax
86680095
4015962855120
Prijs per stuk
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Meer
 • Specificaties

Spuitbus Spraymax

 • Spuitpistool reiniger
 • Inhoud: 400 ml

Spuitbus Spraymax Pistolen reiniger 680095.

Speciaal voor reinigen van spuitpistolen. Toepasbaar voor 1K oplosmiddelhoudend en 1K water gedrsgen lakken en niet uitgeharde 2K lakken. Met de korte en lange nozzle kunt u zonder het pistool te demonteren ook op de moeilijke plekken komen. Ook geschikt voor het reinigen van de Variator spraycap op andere spraymax produkten.

Voordelen
 • Reinigd zowel oplosmiddelhoudende als watergedragen lakresten.
 • Snelen reinigen van uw spuitpistool.
 • Keuze uit een lange en korte nozzle.
 • Reinigen van pistool zonder demontage.
 • .Reinigen van Spraymax variator spraycap.
 • Gedooseerd aanbrengen.

Gevarenaanduidingen:

 • H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op .
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. 
 • P261 Damp/Nevel niet inademen.
 • P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/ internationale voorschriften.

Aanvullende gegevens:

 • Zonder voldoende ventilatie vorming van explosiegevaarlijke mengsels mogelijk.
 • Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd.
 • Spuitnevel niet inademen
 • EUH204 Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Kleur: Transparant
Inhoud: 400 ml
Toepassing: Reinigingsmiddel