Prijs per stuk

Spraymax struktuurspray Transparant middel

Spraymax
86680012
4015962854475
Prijs per stuk
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Meer
 • Specificaties

Spuitbus 400 ml Spraymax

 • Struktuurspray middel
 • Kleur: Transparant

Spuitbus Spraymax struktuur middel 680012.

Transparante structuurverf voor herstel van textuur zoals bijvoorbeeld op plastic bumpers. In verschillende groftes verkrijgbaar. Na droging is deze lak overspuitbaar met de meest voorkomende lakken voor de juiste afwerking in de genste kleur.

Aanwijzing:

 • De eerste nevel laag vanaf ca. 30 cm. spuitafstand aanbrengen.

 

 

 

 2-3 Lagen

(15 - 20 µm per laag)

 Uitdamptijd (Flash off time) tussen de lagen

1 - 5 min / 20°C

 Droogtijd

Stofdroog: 7 min / 20°C

Hanteerbaar: 15 min / 20°C

Voordelen.

 • Eenvoudig aan te brengen
 • Snelle droging
 • Overspuitbaar met 1K en 2K laksystemen na 15 min / 20°C.

Gevarenaanduidingen:

 • H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op .
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. 
 • P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/ internationale voorschriften.

Aanvullende gegevens:

 • Zonder voldoende ventilatie vorming van explosiegevaarlijke mengsels mogelijk.
 • Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd.
 • Spuitnevel niet inademen
 • EUH204 Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Kleur: Transparant
Inhoud: 400 ml
Glans: Mat
Toepassing: Eindlaag
Effect: Structuur