Prijs per stuk

Motip hollow section wax Spuitbus.

Motip
86000046
8711347000463
Korting
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Specificaties

Motip hollow section wax

 • ML Anti Roest spray
 • Spitbus 500 ml
 • Kleurloos

Motip underbody coating ML anti roest spray 500 ml.

Bescherm holle ruimtes in de carrosserie van uw auto tegen roest met MOTIP Holle ruimte wax. Holle ruimte wax is bestand tegen het weer en zwakke zuren en basen en heeft een uitstekende corrosiepreventie. Holle ruimte wax heeft goede penetrerende eigenschappen.

Gevarenaanduidingen:

 • H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P260 Spuitnevel niet inademen.
 • P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de regionale voorschriften.

Aanvullende gegevens:

 • EUH208 Bevat Calcium sulfonate. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Kleur: Transparant
Inhoud: 400 ml
Glans: Mat
Toepassing:

Undercoating