Prijs per stuk

Spuitbus Grill Spray Zwart 400 ml Belton 323460

Belton
86323460
4015962745667
Korting
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Specificaties

Spuitbus Grill Spray

 • Kleur: Zwart
 • Inhoud: 400 ml
 • Belton 323460
 • Niet geschikt voor de grill roosters !

Spuitbus Grill Spray Zwart 400 ml Belton 323460.

Ter verbetering van het uiterlijk en de functie van barbecues die worden blootgesteld aan extreme hitte en corrosie. Niet geschikt voor roosters. De speciale lak heeft een hoge oppervlaktehardheid en is hittebestendig tot 650°C. De verf hardt pas uit bij temperaturen boven de 250°C. Langzaam opwarmen. Primer niet en breng geen blanke lak aan, omdat deze niet hittebestendig zijn. Het barbecueseizoen kan beginnen.

 • Speciale spuitlak voor barbecues, hittebestendig tot 650°C
 • Ook voor andere objecten die aan temperaturen worden blootgesteld
 • Hoge oppervlaktehardheid, niet geschikt voor kookroosters
 • Weerbestendig, voor binnen en buiten

Gebruik geen primer, deze zijn namelijk niet hittebestendig !

Applicatie:

 • Basis: Siliconen harsen
 • Aantal lagen: 3-4 dunnen lagen aanbrengen
 • Laagdikte: 30-40 µm
 • Spuitafstand: 15-25 cm

Droogtijden:

 • Stofdroog na ca. 30 min.
 • Hanteerbaar na ca. 60 min.
 • Doorgehard: De verf hard alleen door bij temperaturen boven +250 °C.
 • Temperatuur langzaam opvoeren

Gevarenaanduidingen:

 • H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen:

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke voorschriften.

Aanvullende gegevens:

 • Zonder voldoende ventilatie vorming van explosiegevaarlijke mengsels mogelijk. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.
Kleur:

Zwart

Inhoud: 400 ml
Glans: Mat
Toepassing: Eindlaag
Effect: Hittebestendig