Prijs per blik

Debrasel Al si12

Debrasel
83300104
Korting
  Levertijd:1-3 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving

Debrasel al si 12.

 • Roestwerende aluminiumplamuur met uitzonderlijke eigenschappen.
 • Verpakking: Blik 1000 gr.

Debrasel Al si12 plamuur.

Eigenschappen:

 • Koud metaal en bestendig tot 500 graden Celcius
 • Vervanging voor vertinnen
 • Roestwerend
 • Supersterk en hard

Toepassing voor autocarrosserie:

 • Herstelt het carrosseriegedeelte aangetast door oxidatie.
 • Toepassing op alle metalen en verzinkte plaatijzers.
 • Erg hard en zeer bestendig dankzij zijn gelamelleerd structuur.
 • Het hervormen van de wielovergangen, afwerking van lasnaden, de carrosserie-delen rondom de voorruit of bijvoorbeeld rondom een open dak.
 • Opvulling van de onderkant van de carrosserie, de chassisbalken en het dak.
 • Reparatie van het uitlaatsysteem.
 • Reparatie van koolwaterstoftanks.
 • Reparatie van accus (bestand tegen bepaalde zuren).
 • Reparaties van de carters : barsten en motorblokken.
 • Hervormen van een bekraste vijzel.
 •  Kan doorboord worden wanneer nodig.
 •  Dichten bij loodgieterswerk.
 • Repareren van doorgeroeste plekken.
 • Vullen van grote gaten.
 • Herstellen van scheuren in carter, motorblokken of koelsysteem.
 • Vullen van gaten en opnieuw draadtappen.

Gezondheid & Veiligheid:

Gevarenaanduidingen:

 • H226: Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H315: Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H332: Schadelijk bij inademing.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden
 • P202 Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft
 • P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken
 • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen Voorzorgsmaatregelen - Reactie
 • P301 + P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
 • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen indien mogelijk verwijderen; blijven spoelen.
 • P321 Specifieke behandeling vereist (zie ... op dit etiket)